van 1 6 tot j> 3j>9- Br raar te it de 'mat or de wo- Crond- Lch ver fan gron|d als op jehooren tewerken 1 B aan- Llende /an de Grondbe r aanlei 31 aan d reeel H. r li.V. de aan- engen van de en grond zal in opprijs genoegen en koop- e Gommis makelijk- 1 maart lmavond ge en W. ging ta- n aan- en kan esloten pnieuw at zij ard baar BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt aan Mej.A.P.Blok een verlof voor den A Ar tijd van ten hoogste weken te verleenen, ingaande 14 februari 19p9» net College verwacht bericht, wan- A) neer zij weer in functie is getreden. s/c'A f Aangezien omtrent de plaatsing van het transformator- 9 p station een geheel nieuwe regeling met den heer h. j" ajr Stam is getroffen en aan de P.U.E.M. bij schrijven vanVhM 6 dezer een nieuwe situatietee^ening is ingezonden, kan de zaak in den onderwerpelijken vorm worden gede poneerd. Een nieuwe opgave van de P.U.B.M. wordt in- gewacht. Besloten wordt een desbetreffend voorstel tot voor- dracht bij den Baad aanhangig te maken. Het College verklaart zich bereid net desbetreffende perceel grond voor een redelijken prijs over te nemen. Bit aan de II.V. mede te deelen met verzoek en voor stel omtrent een redelijke grondprijs te willen mede- deelen. Be meerderheid van het College z:an zich er mede ver-Jw^n^f eenigen vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting te verleenen. Be minderheid is van meening dat het hier niet een liefdadig doel betreft. Besloten wordt aan de Maatschappij bevestiging van de ontvangst van hun s chrijven dd. 2 februari 19j$9 te doen toekomen onder mededeeling, dat het College er prijs op blijft stellen, dht binnen niet te langen voorstellen tot tariefsverlaging zullen worden toe gezonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 92