Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 170 De Voorzitter. 171 wethouder Gasillel 172 wethouder Gasille voorstel heeft gevonden, zal zij dit met B.en 'v/kunnen bespreken. deelt mede, dat het bestuur van Pa trimonium in een mondeling onderhoud heeft medegedeeld bezwaren te hebben tegen het schrijven van het College van 17 Januari I9j>9, de afd.no. 1028, waarbij het College wijst op den onge- wensehten toestand, dat een bestuurs lid tegen geldelijke vergoeding belast is met het toezicht op het onderhoud der woningen. Je Voorzitter deelt me de, dat uit het onderzoek van de sta tuten van de woningstichting niet is gebleken, dat de maatregel in strijd daarmede is, hoewel de geest van de statuten er op wijst, dat bestuursle den in het algemeen geen financieel voordeel mogen genieten, Spreker stel: voor, met terugneming van het schre ven van 17 Januari 19p9 aan het stich tingsbestuur te berichten, dat het College zich alsnog han vereenigen met de regeling dat de persoon, die met het toezicht op het onderhoud is belast een bestuursfunctie bekleedt echter met voorbehoud, dat de daar voor te betalen vergoeding moet be streden worden uit de totale onder- houdsnormen der woningen. Overschrij ding van het onderhoudsfonds ais ge volg van de uitgaven voor bovenbe doeld toezicht kan het College nimmer toestaan. deelt mede, dat de Commissie Grond bedrijf en uitbreidingsplan zich met de voorgestelde, cp de op 5 Januari j.1. ingekomen teekening aangegeven wijziging van het uitbreidingsplan be treffende weg 219 kan vereenigen. deelt mede, dat Mej.H»Schoen, Soes- terbergschestraat 198 bovendien in koop heeft gevraagd het aan de boestei bexgschestraatacuter de woning van den heer Jf.Meinecke gelegen stuk gronds breed 50 M. en diep 80 1.1 Je Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan adviseert den grond voor een prijs van ƒ.0,50 per M2 in koop aan te bieden. A.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 93