Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen zij dit van Pa- nderhoud e hebben ollege no102Ö en onge- be stuur s- ng belast nderhoud deelt me- n de sta- niet is n strijd van de tuursie- ancieel eker stel: t schrij- het stich- at het enigen on, die rhoud is ie kl ee d t e uaar- loet be- onder- erschrij- als ge- i.venbe- 'ge nirnner .aldus wordt besloten. Grond- ich met Januari Lgegeven ;splan be- Ligen. l, Soes- ien in de boestel ining van stuk i 80 i.I. üitbrei- id voor .n koop besloten wordt de wijziging van het Uitbreidingsplan op normale wijze voor te bereiden. "V besloten wordt dit stuk grond voorioopig niet te ver— p® /r koopen en dit aan Mej.H.Ochoen mede te deelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 94