Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 175 176 3ecrPenningm0om 7-.samenw.v00r Büz, tfooden te Soest VernooyBeuken- Laan 7 Soest 177 178 179 180 ^fdeeling financien lest.v/d Ver .voor hr.Buitengew.On- erwijs te A'foort lommissie tot we ting van Schoolver sui. te Soest L.BeuteCommandant r/d Soester Natuur wacht te Soest biedt aan een verslag van de werkzaan beden der commissie van samenwerking voor bijzondere nooden in deze gemeer te over 1937 en 1938. verzoekt een uitrit op de Beukenlaan alwaar ter plaatse onder leiding van ie Heide-Maatschappij het nieuwe fietspad is gemaakt. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrerft advies uit bij schrijven dd.7 Febru ari 1939 no.1380. biedt ter vaststelling aan: 1e. de magazijndeclaraties van gemeer 1938 2708,15 tewerken over het 2e kwartaal ot een bedrag van Ieidem over het 3 e kwartaal 1938 tot een bedrag van 3837,4-6 3ede loondeclaraties van gem.werken(losse arbeiders) over het 1e halfjaar 1938 tot een bedrag van 25096,07 ieelt mede, dat de ouders van enkele kinderen uit Soest toelating hebben gevraagd tot de Koningin Emmaschool iier vereeniging. Deze kinderen kun nen op dezelfde voorwaarden tot de school worden toegelaten, als de kin ieren uit Soest volgens overeenkomst set de gemeente Amersfoort tot de opejn bare school voor buitengewoon l.o. aldaar vraagt toekenning van presentiegelden en verhooging van de vergoeding voor len secretaris der commissie. verzoekt aan de leden van de Soester ETatuurwacht politioneele bevoegdheid te geven. Tevens wordt voorgesteld aen een cursus voor Berste Hulp bij Ongelukken, op kosten van de gemeen te, te laten volgen. Voorts verzoekt Ie heer Beute hem op kosten der ge- neente een telefoonaansluiting te ge pen. De Inspecteur van Politie brengt ïieromtrent rapport uit bij schrijver pan 6 Februari 1939» no.386/3. Van Conf werl De c In p voor groo pale kind Ara er Prin over fina zijd Op e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 99