reenigen e*' ziging dei nees- en .g, doch ntwerp kleine wij. ng betref egdek van BESLISSING Het ontwerp der voordracht wordt goedgekeurd. Met de opmerking van den Inspecteur zal geen rekening worden gehouden. Afdeeling en No. Aanmerkingen en verzoek i van de ezen. De teekening en begrooting worden goedgekeurd en de Dir.v.Gem.werken zal worden gemachtigd het werk uit te voeren. Goedgekeurd wordt, dat de kosten van aankoop van steenen voor den Oude Utrechtscheweg voorzoover de desbetreffende post zulks toelaat ten laste van den dienst 1939 worden gebracht en dat de kosten van verbetering van den Kampweg (raming 9.000,=) ten laste van volgnr.419 van den gewonen dienst 1940 worden gebracht. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 13 Febr.1940 no.2, wordt besloten de aanvrage no. 1/1651 in te willigen. Jr V (u l?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 100