Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 171 172 173 Dir .Gem.werken Afdeeling Finan ciën 174 175 J.H.A.Rupertgem geneesheerSoest Gem.secretaris Hoofd Telefoon district Utrecht brengt advies uit omtrent de inge komen aanbiedingen inzake verwarmi^ van de bloemenkassen bij Gem.werken, De Commissie Openbare Werken advi seert in te gaan op de aanbieding van de firma van den Broek en Smit, vestigt er de aandacht op, dat met de N.V.Centrale Slachtplaats nog ee: regeling dient te worden getroffen] over de te betalen huur, daar m.i.V, 1 September 1939 een gedeelte van I het verhuurde door militairen is ge vorderd De heer Soetens heeft in overweging gegeven aan de N.V.het volgende voor te stellen: de gemeente betaalde per jaar 510, de N.V.ontvangt van het door de militairen gevorderde ge deelte per maand 30,= of per jaar 360,' met ingang van 1 Sept.'39 be taalt de gemeente per jaar 150,; In dit geval zou de N.V.dus evenveel ontvangen als anders deelt mede, dat hij Mej.A.C.van der Giessen heeft onderzocht en dat se dert het laatste onderzoek in haar toestand nagenoeg geen wijziging is gekomen. Naar zijn meening is Mej. v.d.Giessen niet in staat haar werk zaamheden te hervatten en acht hij dit ook in de toekomst uitgesloten. vestigt er de aandacht op, dat de voorwaarden, verbonden aan het be sluit van ruiling van grond met Mej.F.Boon c.s. door de gemeente niet volledig zijn nagekomen. deelt mede, dat de kosten van het aanbrengen van een neventoestel in het perceel Lt.Koppenlaan 11 (woning agent van politie M.de Bruin) zulle*1 bedragen 1,80 per maand en 4,= voor eens. Aang» den den, danij kost» bloei dien word» be3l» voer: 47' Weth besp dire .uet een op d De v nige

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 103