BESLISSING de inge- verwarminj jem. werken, een advi- ïbieding c en Smit, dat met its nog ee: getroffen .aar m.i.-v =lte van ren is ge verweging gende vooi Aangezien volgens mededeeling van Weth.Hilhorst door y den dienst van gemeentewerken zorg gedragen zal wor- den, dat op den post "plantsoenen" voor 1940 een dus-h danig bedrag zal kunnen overblijven, dat daaruit de kosten voor het aanbrengen eener verwarming van de bloemenkassen zal kunnen worden bestreden, en mits dien in den vervolge geen kosten meer behoeven te worden gemaakt voor aankoop van planten enzwordt besloten aan de firma van den Broek en Smit de uit voering der werken op te dragen voor een bedrag van 470,=. Weth.G-asille deelt mede, dat hij te dezer zake een V bespreking heeft gevoerd met den heer Zoetelief, de directeur van de N.V.Centrale Slachtplaats, en dat liet dezen overeengekomen is, dat door de gemeente een bedrag van 150,= berekend over een vol jaar, op de huursom zal worden ingehouden. De vergadering kan zich met het vorenstaande veree nigen en besluit dienovereenkomstig. aar 510, or e- per 360,1 be- i 150,= s evenveel C.van der n dat se in haar ziging is is Mej. raar werk- acht hij gesloten. dat de het be- 1 met neente en. ran het ;stel in 11 (woning .n) zulle» ?n 4,= Aan Mej.v.d.Giessen zal, in verband met het bepaalde in het 1e lid van artikel 39 van het Ambtenaren-re glement, eervol ontslag worden aangezegd. Haar zal gewezen worden op de mogelijkheid om herkeuring aan te vragen, hetgeen alsdan zal dienen te geschieden binnen 14 dagen. Weth.Hilhorst zal deze aangelegenheid bespreken met een gemachtigde van de familie Boon en verzoeken er genoegen mede te nemen, dat het aanleggen van weg 105 plaats heeft gelijktijdig met de verbetering van den Oude ïïtrechtscheweg. Het College kan zich met deze opgave vereenigen. pdracht zal worden gegeven tot het aanbrengen van dit neventoestel.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 104