Afzender of voorsteller I Datu Korte num- rr er 176 177 178 179 180 Chef Afd.Financien R.K.Bouwver.St Joseph Sobrietas fede ratie Dir.v.Gem.werken Red .Heide Maat schappij 181 Commissie Openba re Werken 182 ILessing,Adm.der Stichting"Steun fonds v/d Ver.tot bev.d.bel.v.T.B.C pat.in Nederland legt over proces-verbaal van opnemi.ni van kas en boeken van den penningmees ter van het crisis-comité (B-comité), deelt mede, dat H.Lammerse reeds sin; 1925 in hetzelfde perceel van St.Jo- seph woont verzoekt toestemming tot het houden van een straatcollecte op Zondag 9 Juni (of Zaterdag 8 Juni) 1940 De Insp.v.Politie adviseert afwijzend. bericht naar aanleiding van het toegs zonden formulier inzake vordering do; de militairen van het aan den Lange Brinkweg gelegen perceel, kad.bekend als sectie A no.925. doet toekomen een advies met begroo ting van kosten betreffende het verbs teren van wegbermen, voetpaden enz. in werkverschaffing. De totale kosten zullen 30.000,= h dragen, waarvan 19000,= voor gesut sidieerd loon. brengt wederom advies uit omtrent de vervuiling van de sloot langs den Hooij derweg. De Commissie geeft in overwe-' ging aan den heer Kuyer, die eigenaal is van de wasscherij "Soestdijk" en zijn afvalwater afvoert door meerge noemde sloot, te verzoeken zich in verbinding te stellen met den heer Eksteen, ter verkrijging van een ad vies inzake zuivering van het afval water. Nadat dit advies is ingekomen zal aan R.I.Z.A.een rapport kunnen worden gevraagd. komt in de vergadering ter bespreking van de door B.en W. geweigerde vergif' ning tot het houden van een straatcol' lecte, middels den verkoop van speld' jes op 10 Aug.a.s., zulks ten behoeve dier vereeniging. Spreker geeft een uitvoerige uiteenzetting omtrent de werkwijze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 105