r#r m opnemia penningmee; [B-comité) reeds sin; ran St.Jo- ït houden iondag 9 afwijzend, 1 het toej'; 'dering do;; len Lange cad. bekend ït begroo- het verbf iden enz. 50.000,= b roor ge sul; mtrent de j ïgs den Soo| in overwe-i .e eigenaar •.dijk" en >r meerge-' zich in ien heer m een ad- Let afval- inge kornet kunnen bespreking erde ver gun- i straatcoi van speld' ;en behoev® ;eeft een ïtrent de werkwijze BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen. Kennisgenomen. Op grond van het advies van den Inspecteur van <y Politie wordt op het verzoek afwijzend beschikt. Kennisgenomen. V 471 Aan den Raad zal worden voorgesteld de betreffende werken in werkverschaffing uit te voeren en daar voor het benoodigde crediet toe te staan, terwijl aan den Minister van Sociale Zaken een subsidie in den loonpost van 19000,= zal worden gevraagd. Aan den Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, den heer J.Th.A.v.Noesel, die belast is met de aangele genheden rakende de eigendommen der gemeente, wordt opgedragen na te gaan of er ook nog gronden zijn welke bij de wegen behooren en in aanmerking kunnen worden gebracht voor verbetering van die wegen. Weth.Hilhorst zal zich in verbinding stellen met Jr den heer Kuijer en dezen in overweging geven zich i met Ir.Eksteen te verstaan opdat een rapport met kostenberekening omtrent de eventueel te nemen maat regelen inzake zuivering van het afvalwater, wordt uitgebracht Nadat de heer Lessing de vergadering heeft verlaten, spreekt het college andermaal aLs zijn oordeel uit plaatselijke instellingen van Weldadigheid -c.deel door het houden van bedoelde collecte zouden ondervinden, waarvoor indirect ook het gemeente belang zou worden geschaad. Mitsdien wordt de te ezer zake op 12 Januari j.1. genomen beslissing gehandhaafd A4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 106