Afzender of voorsteller num mer Datum werkwijze der Vereeniging, waaruit gehai blijkt dat zij ten doel heeft hulp et aan bijstand te verleenen aan on-en min- vermogende t .b .c .lijders ongeacht de richting, welke deze zijn toegedaan, Aan een groot aantal patiënten werd reeds steun verleend, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de na. zorg. De vereeniging ontvangt geenet lei subsidie, zoodat zij tracht dooi wettige middelen in het bezit te kon van de noodige gelden, o.a. door het houden van collecten. Ook in naburig gemeenten wordt vergunning gegeven t het houden eener collecte. Voorts wij! Spreker erop dat de Vereeniging reeds ten behoeve van twee patiënten te Sos steun heeft verleend en wel aan het gezin Nieuwkerk, destijds wonende aai den Braamweg (thans te Utrecht), n.1, een bedrag van 1 per week als toe slag op Huishuur, terwijl de heer Vas Diaz, eveneens wonende aan den Braamt gedurende een half jaar maandelijks de gelegenheid werd gesteld zijn kind in het sanatorium te Wijk aan Zee te bezoeken. Spreker verzoekt Burgemeests en Wethouders alsnog hun besluit tot weigering der collecte te herroepen e: vergunning te verleenen. Weth.Gasille wijst erop dat B.en W. zich op het standpunt stellen dat in de eerste plaats steun moet worden vi leend aan de in deze gemeente en vervt gens aan de in deze provincie gevest# de instellingen, die meestal over een inrichting beschikken. Spreker komt to de conclusie dat de onderhavige vereei ging alleen aanvullenden steun verleei De heer Lessing merkt op dat door tal van inrichtingen in den lande, als T.B.G.vereenigingen, Groene Kruis e.d. de hulp wordt ingeroepen van het Steunfonds. Voorts wijst Sprekert erop dat ook andere ver eeni gingen aanvullen de steun verleenen en dat het Steun fonds zich uitsluitend belast met de nazorg, hetgeen van zeer groot belang is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 107