J ïf ulaire 6 eenige de litairen tot een )r hem voor- ran ach- ?n. f de en Birk ureau een ntstaan i te gde t a.s ver- te ;nde 7 avon- oor gerde te enheid aldaarf mna- r nade ehoeve foor BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Aan den Commandant van de in de verschillende gemeenf- ajfïf tegebouwen gelegerde militairen zal worden gevraagd J mede te deelen of de gevorderde gebouwen worden ge- Wh L' bezigd voor werkplaats en/of voor opslag van goede ren. De declaraties worden goedgekeurd tot een totaal be- ye. drag van 12,35. lot teruggave kan worden overge gaan. Toegestaan wordt het verschuldigde uiterlijk vóór 1 Juli 1940 te voldoen. Aan Legemaat zal worden medegedeeld dat het college voornemens is binnenkort op zijn schrijven terug te V jN komen. De ontvangst van het schrijven zal worden bevestigd.; Verzocht zal worden alsnog enkele referneties op te geven. fJjL. V W. Het schrijven, met de overige daarbij behoorende stukken, wordt in handen gesteld van den heer Kraayenhagen met verzoek mede te deelen of de boomen naar zijn oordeel tengevolge van de onoordeelkundige' snoeiïng, geen levensvatbaarheid meer bezitten, en het College voorts van advies te dienen omtrent de j maatregelen welke in het belang van de beplanting genomen dienen te worden. Aangezien geen bericht is ingekomen op een door den l? aJ+. Burgemeester met freule von Schmidt auf Altenstadt L j terzake gevoerd telefoongesprek, zal aan Mevr .van i*1 1,0 Zijst worden medegedeeld dat aangenomen is, dat deze zaak als afgedaan kan worden beschouwd en mitsdien van het lokaal geen gebruik zal worden gemaakt. Medegedeeld zal worden dat tegen ingebruikneming van net gymnastieklokaal, voor het omschreven doel, geen bezwaar bestaat. Het gymnastieklokaal is thans nog vrij op Maandag-Dinsdag en Zaterdag. Bericht wanneer het lokaal zal worden gebruikt wordt tegemoet gezien Hiervan zal alsdan mededeeling worden gedaan aan den schoonmaker, den heer van Dam. 1a'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 10