Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud num mer 183 184 185 186 Bond v.Bedrijfsauto verkeer in Neder land Insp.v/d Vaksge zondheid, A'foort Voorzitter 0 ommand ant IV e Legerkorps peelt mede geen bezwaar te hebben te. gen een nieuw vast te stellen in structie voor den keuringsveearts. Bericht verder, dat de door den heer Kok overgelegde stukken niet vol doende worden geacht om op grond daarvan te kunnen beoordeelen of hij voldoende practische ervaring op het gebied der vleeschkeuring heeft. verzoekt goed te keuren, dat de ta rieven voor auto-verhuur met 20 v/orden verhoogd. De Insp.v.Politie heeft hiertegen geen bezwaar. stelt voor met de autobusonderneming W.G.Tensen overeen te komen, dat de daarvoor in aanmerking komende kinde ren per autobus worden vervoerd naar de openb.school, welke in de Philome-, nastichting is ondergebracht. De ver voerkosten zullen worden berekend naar den maatstaf van 1500,= per jaar, terwijl de overeenkomst zal moeten eindigen tegen het tijdstip, waarop de openbare school in de Ker- kebuurt wederom in gebruik wordt ge nomen. adviseert naar aanleiding van de aan hem gestelde vraag, over te gaan tot het bouwen van een schuilkelder bij het Gasbedrijf. Het Hoofd van den Luchtbeschermings dienst vestigt bij schrijven dd.15 Pebr.j.1. de aandacht op de noodza kelijkheid tot het bouwen van een schuilkelder.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 111