v jör. BESLISSING at de ta- Besloten wordt de tarieven vastgesteld bij besluit et 20 i» yan kg-j; college van 8 Maart 1938 met 10 te ver- hoogen. ertegen Aan <jen adresseerenden Bond zal onder toezending van de vastgestelde tarieven per 8 Maart 1938 worden medegedeeld dat het Ooilege binnen het raam dier ta- j rieven een verhooging van 10 voorloopig voldoende achten en dat indien de omstandigheden daartoe in den naasten toekomst aanleiding mochten geven de ta- rieven andermaal gewijzigd zouden kunnen worden. Afdeefing en No. lG cJ^L- Aanmerkingen hebben te. len in- veearts r den heer et vol- grond len of hij ing op het heeft nderneming n, dat de tende kinde- voerd naar de Philome-, htDe ver- erekend 00,= per mst zal ti jdstip, in de Ker- wordt ge- van de aan e gaan tot elder bij chermings-\ en dd.15 e noodza- van een Besloten wordt de ontwerp instructie te volgen bij een daartoe strekkend voorstel aan den Raad. In de instructie zal alsnog een bepaling worden opgenomen omtrent de vervanging van den hulpkeurmeester, en wel in dien zin dat de vervanging tijdens de gewone verlofdagen van den hulpkeurmeester dient te geschie den door den keuringsveearts, terwijl de vervanging bij ziekte of afwezigheid van den hulpkeurmeester over een langeren duur dan zes achtereenvolgende da gen zal worden vergoed. Voorts wordt besloten aan den Veearts Kok alhier mede te deelen dat de het College zich aansluit aan het inzicht van den Inspecteur van de Volksgezondheid en het College het gaan volgen van een driemaande- lijksche cursus blijft aanbevelen. Conform het voorstel wordt besloten. Aan den Raad zal de begrootingswijziging ter vaststelling worden aangeboden. V? VJ Besloten wordt het ontvangen advies van den Comman- dant ter kennis te brengen van den Techn.Ambt.Gasbe- rijiDaarbij zal worden medegedeeld, dat het College van meening blijft dat de schuilkelder voor minder an 15 personen dienst zal behoeven te doen en mits— ïen van geringere afmeting kan gebouwd worden. Om- rent» deze meening van het College wordt van den c «Ambtenaar nader bericht ingewacht, zoo mogelijk j orzien van een vereenvoudigd plan en begrooting.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 112