Voig- rtum- i Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum mer 187 188 189 190 Hoofd Luchtbe schermingsdienst Commandant 5e Reg Infanterie Kantonnements-Com- mandant Soest 191 192 Secr.Penningm.v/d Commissie van sa menwerking voor bijz .nooden Gasbedrijf van Soest Ged.Staten 193 Ned.Emaillefabr "Langcat"N.V. vraagt machtiging om te mogen overgaE tot het oprichten van een eenvoudige uitkijktoren op een nader te bepalen punt te Soesterberg. verzoekt in verband met een brief var. 8 Februari 1940 mede te deelen de tfij. stippen, waarop Dr.Winter als keur% veearts werkzaam moet zijn of welke werkzaamheden door hem in die functit moeten worden verricht. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd.5 Februi ari j.1. inzake vernieling van het tol renuurwerk door militairen. Het Coll bouw van inrichti telijk n omtrent te plege Als ant de inst toe te verzoekt, onder overlegging van een verslag over 1939, hem als penning meester van de Commissie te willen de> chargeeren. zendt een opgaaf van het over 1939 bi] te betalen bedrag ingevolge de garan tiebepalingen voor den aanleg van hoofdgasleidingen in de Banningstraat en den Amersf.straatweg. deelen mede, dat zij de gemeentereke ning over 1937 gewijzigd en de reke ningen van het gasbedrijf en het wege fonds over dat jaar ongewijzigd hebben vastgesteld Aan dei deeld is aam ten mei de slei medede* en het zien o< Aan dei noodigi De gev: Aan he van Hierva en aan In ver tereke 2,50 meente Aangez den ag n is ges het ni merkin sloten dit be vraagt vergunning voor het aanbrengt van een reclamebord aan het perceel Birkstraat 2. De Dir.v.Gem.werken en de Insp.v.Pol.adviseeren de gevraag^ De gev

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 113