V overga^ roudige >epalen BESLISSING Afd en ,-ief var. i de 1:|ï. keurig welke - functij en van .5 Febrtii n het to Het College heeft in beginsel geen bezwaar tegen den bouw van een eenvoudige uitkijktoren. Aangezien deze -y inrichting gebouwd zal moeten worden in het gemeen telijk natuurreservaat, is de heer Gasille gemachtigd omtrent plaats en het bouwen van den toren overleg' te plegen met den Houtvester van het Staatsboschbeheer. Als antwoord op het verzoek ware een afschrift van yf de instructie van den Keuringsveearts den Commandant toe te zenden. Aan den Kantonnements-Commandant zal worden medege deeld, dat de door hem terzake voorgestelde regeling is aanvaard en dat men zich in den vervolge zal moe ten melden aan het politie-bureau ter bekoming van de sleutel van den gemeente-toren. Hiervan zal ook mededeeling worden gedaan aan den Dir.v.Gem.werken, en het hoofd van den luchtbeschermingsdienst, aange zien ook voor dezen de getroffen regeling zal gelden. Aan den Insp.v.Politie zal door den Burgemeester de noodige instructies terzake worden verstrekt. IA v an een j De gevraagde decharge wordt verleend, nning- illen de.| 1939 bij e garan- van ngstraatl ntereke- e reke- het wege :d hebben Aan het Gasbedrijf der gemeente Zeist zal een bedrag V van 911*73 worden bijbetaald. Hiervan zal mededeeling worden gedaan aan den Raad en aan den gemeente-ontvanger In verband met de gewijzigde vaststelling der gemeen terekening zal door den agent Meyer een bedrag van 2,50 voor aankoop van een rijwielplaatje, in de ge meentekas moeten worden teruggestort. Aangezien inmiddels gebleken is, dat ook in 1938 aan den agent Meyer een bedrag van 2,50 beschikbaar is gestêLd voor den aankoop van een rijwielplaatje en het niet onwaarschijnlijk is dat ook daarover een op merking van Gedeputeerde Staten zal komen, wordt be sloten aan den agent Meyer mede te deelen, dat ook dit bedrag door hem moet worden teruggestort. inbrengt >erceel jrken en ;evraag<A De gevraagde vergunning wordt verleend. v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 114