P Volg- j num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud 493- 194 195 196 197 198 199 Ucd ,Bmaillcfabr "langeat", N.V Min.v.Soc.Zaken, den Haag Dir.Gem.werken Ged.Staten van Utrecht Voorzitter Pinancieele Com missie Weth.Hilhorst vergunning te verleenen. vraagt vergunning voor het aanbrengt •van een reclamebord aan hot poroool Birkotraat 2, Do Dir,ViGomiworkon on do Inop »v«Dofe tio advioooron do govraagdo -vorgunnifi to verloonon. deelt mede, dat een aantal werklooss arbeiders kan worden tewerkgesteld het centr.werkverschaf f ingsob ject :vai den Minister van Defensie:het graven van een Defensiegracht beoosten de Eemdijk. bericht naar aanleiding van het verzot van S.E.C.om kwijtschelding van huur over het tijdvak van 1 —3 39 tot 1-9'3| i aangezien het terrein wegens het opnif bezaaien niet bespeeld kon worden. noodigen B.en W. naar aanleiding van het raadsbesluit van 22 Nov.1939» 1e afd.no.3606 (verkoop aan A.Radstok) tot een bespreking uit, welke nader il vastgesteld op Maandag 26 Februari a.s. des v.m. te 11 uur. deelt mede, dat hem gebleken is uit een door den Dir .v.Gem.werken overge- legd staatje, dat de kolenvoorraad in de gemeente Soest thans zeer gering is, en stelt mitsdien voor aan den Mi nister van Waterstaat een telegram te zenden waarin verzocht wordt bemidde ling te verleenen voor een spoediger aanvoer. adviseert het College het aan den Raai gedane voorstel, inzake de voorzienig in de geneeskundige armenverzorging te Soesterberg, ter nadere overweging terug te nemen. stelt de vraag of de werkzaamheden verbonden aan den aanleg eener riolee- ring in den Oude Utrechtscheweg kunne: worden uitgevoerd, zoodra zich daarto: de gelegenheid voordoet. Op de begroo-j I ting voor 1940 is hiervoor een credie uitgetrokken van 2500,=. De govr Beslote Beslote scheldi 1 Maart Aan Ged meester digers Aldus w Beslote de ager vergade |Het Coi hanlegg [Mocht e gewoner te gele de kost brenger noodzai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 115