Mfa \-u\ BESLISSING iP 4/jj p »V«P&ti, orgunmift rklooz« steld X jeetvan graven en de et verzoi. n huur ot 1 9 '3a het opnif rden. ing var 939, 1e dstok) nader ifjj ruari is uit overge-1 rraad ir I gering n den Mi egram te bemidde- oedigen den Raa: orzieninj orging erweging heden r riolee' eg kunne h daarto; e begroo' n credief Afdeeling en No. Aanmerkingen Be govraagdo vorgunning wordt vorleond. Besloten wordt hierop niet in te gaan. c Besloten wordt den Raad voor te stellen een kwijt schelding van huur te verleenen over het tijdvak van 1 Maart-1 September 1939. Ja- Aan G-edStaten zal worden medegedeeld, dat de Burge meester, Weth.Gasille en Mr.Raedt als vertegenwoor digers van het College alsdan aanwezig zullen zijn. Aldus wordt besloten. Besloten wordt deze aangelegenheid af te voeren van de agenda der op 21 Februari a.s. te houden raads vergadering. Het College is van oordeel dat gevoegelijk tot het aanleggen dezer rioleering kan worden overgegaan. Mocht echter de betreffende begrootingspost op den gewonen dienst geen goedkeuring verkrijgen dan zal te gelegener tijd aan den Raad worden voorgesteld de kosten dezer rioleering op den kapitaaldienst te brengen, aangezien het hier werken betreffen welke noodzakelijk dienen te worden uitgevoerd. - ihrpriKSji jroool i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 116