Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 200 201 Voorzitter M.vdSpaa,Coorn- hertln,6Afoort 202 203 Ged.Staten van Utrecht Best.Ver.tot bestjr der T.B.0, Soest 204 Bestuur van Engen daalschool Korte inhoud stelt voor de pensioensgrondslagen van de hiernaast genoemde onderwij zers tegen de daarbij vermelde be dragen vast te Stellen. vraagt ontheffing van de op hem rus4 tende verplichting tot voldoening van een bedrag van 9,57, als zijndé een bijdrage in de verpleegkosten van zijn reeds overleden echtgenooté, zenden een besluit tot vaststelling van het uitgavenquotientbedoeld iii art.16, 2e lid van het Pinancieele verhoudingsbesluit over 1937. vraagt een bijdrage in de verpleeg kosten over het 1e halfjaar 1940, ten behoeve van de navolgende pa- tienten: Mej.C.F.van Arkel, een bedrag van 426,55. Mej.A.Hoekstra,een bedrag van 341,30. Mej.M.J.Vervateen bedrag van 527,80. Mej.M.C.J.Wijnbeek, een bedrag van 436,80. vestigt er de aandacht op, dat in overleg met B.en W. in 1938 in het schoolgebouw aan de Molenstraat een dubbele wand tusschen 2 lokalen is gemaakt. De gemaakte kosten zouden bij een eventueelen aanbouw van een nieuw lokaal worden verrekend. Aan gezien van bedoelden aanbouw voor- loopig niet veel zal komen, wordt verzocht thans de gemaakte kosten ad 61,99 te willen uitbetalen. J.dei I.Co: J .Ph J.Ho* J.R.i E.Ho: Mej.J Mej.ï Ivlevr 0.1.' Me j J.v.» Mevr 0.1.' Het aanw< dat 1 mag i Van De g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 119