Voig- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n n o u 18 19 20 21 22 23 Ged.Staten W. 't Lam Afd.Financiën Afd.Financien DirvGen.werken R.K.Standsorg.v/d werknemenden Mid denstand in ïleder land doet mededeeling, dat de beslissing omtrent de begrooting 1940 is verdaagd.! en dat burgemeester en wethouders wor den gemachtigd uit de posten der be grooting uitgaven te doen met uitzon dering van de volgnos.396, 448, 549, 551 A en 569 A. Verder wordt medegedeeld, dat niet meeS" dan een vierde van de sommen, welke in het vorig jaar voor dezelfde posten zijn toegestaan, mag worden uitgegeven en in geen geval uitgaven mogen worden gedaan op posten, waartegen in vorige jaren bezwaren bestonden. vraagt toestemming om zijn werkplaats te mogen vergrooten tot op een afstand: van 0,50 M uit de erfscheiding. De Dir.v.Gem.werken brengt advies uit bij rapport dd.28 Dec.'39, no.8/24. biedt ter vaststelling eenige ontwerp besluiten aan tot nadere vaststelling van de pensioensgrondslagen van: 1. P.W.Blaas, ing.1 Jan.'39 op 1724, 2. W.v.Veeren, 1 1370, 3. A.Nijzink, 1 1001, biedt ter vaststelling eenige ontwerp besluiten aan tot vaststelling van de pensioensgrondslagen van: 1. W.J.Drijber, ing.1 Aug.'39 op 2380 2. Mej.D.C.S. 11 1 102C Flapper 3. J.J.Gerritse, 1 Apr. 187 4. W.C.van Goor," 1 506Ö* geeft in overweging den kantonnements- commandant mede te deelen, dat de reclli ten voor het ledigen van beerputten ibi 't vervolg vooraf moeten worden betaal verzoekt aan intellectueele werknemer:, zeer spoedig een duurtetoeslag c.q. salarisverhooging te verleenen. Ken nem Het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 11