Volg- j num- Afzender of voorsteller j Datum mer 205 Afd.Soest der Wed. Ver. E.H.B.0. geeft een toelichting op de posten "Secretariaat" en "Vergaderingen" voorkomende in het ingezonden financi eel overzicht 1938/39. Met d 206 Directie v/d N.V. ArnhWat er 1My 207 Centr.Verificatie bureau, den Haag 208 Gem.secretaris 209 Voorzitter zendt antwoord op het schrijven dd.7 Febr.1940, no.595 inzake het ont dooien van waterleidingen. deelt mede, dat de kosten, verbonden een driemaandelijksche controle van de financieele administratie van den distributiedienst50,= per jaar zullen bedragen. zendt in declaraties wegens gedane voorschotten over 1939 tot een totaal bedrag van 228,34. vraagt of er bezwaar tegen bestaat, dat op de treden van de trappen van 't Kasteeltje, waarin de Engendaal- school tijdelijk is gehuisvest, hout wordt aangebracht, zulks om te voor komen dat de trappen beschadigd worde Volgens opgave van Gemeentewerken zou-i den de kosten ongeveer 15,= bedragel Van h Aange burea- distr: contn den" ven v; Janua: licht: ander' komst: welke Tot t' bedra, Het Ci

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 121