aftT- /-vA posten ngen" n financi ven dd.7 ont- er bonden ole van van den r jaar Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen Met de gegeven toelichting wordt genoegen genomen. gedane 5n totaal jstaat jen van jndaal- ithout ;e voor- gd worde; •rken zou-* bedrage* Van het schrijven wordt kennisgenomen, Aangezien volgens het schrijven van het Verificatie bureau alleen de financiêele administratie van den distributiedienst zal worden gecontroleerd en geen controle zal plaats hebben van "de andere beschei den" van den dienst, zooals vermeld is in het schrij ven van den Minister van Economische Zaken, dd.15 Januari 1940, no.1541 M.zal aan dit bureau voor lichting worden gevraagd omtrent de vraag of ook in andere gemeenten reeds gecontroleerd wordt overeen komstig het schrijven van den Minister, en zoo op welke wijze dit alsdan plaats heeft. Tot terugbetaling van de gedane voorschotten ten bedrage van 228,34 wordt besloten. Het College heeft hiertegen geen bezwaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 122