Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 210 211 212 213 214 215 216 Minister van boei ale Zaken,ben Haa Houtvester bij het btaatsbosenbeheer Utrecht Staatsboschbeheer Centrale Vakorgani satie in de gemeen te Soest. H.Hijsbouts te As ten- fi.V.fierste boester filectrische firuk- kerij te Soest. ±Je Voorzitter. Korte inhoud deelt mede besloten te hebben de ge meente Soest ten aanzien van het ta rief van steunverleening in de zes de klasse te rangschikken, zulks met handhaving der bestaande regeling betreffende de verstrekking eener overgangstoelage deelt mede, dat er geen vverkloozen beschikbaar zijn om de beplantingen voor het boschplan 1940 uit te voe ren, hetgeen tot waardeverlies van het aanwezige plantsoen zal leiden en verzoekt bij de militaire autori teiten stappen te doen om te bewerk' stelligen, dat spoedig over 24 man kan worden beschikt. adviseert bij de verpachting van de jacht eenige terreinen niet in de verpachting op te nemen. verzoeken aan den Haaa uit iedere centrale organisatie een vertegen woordiger te benoemen in de Oommis sie van toezicht op de arbeiusbeurs rapporteert omtrent een ingesteld onderzoek naar het uurwerk in den gemeentetoren. verzoekt in verbana met de uitgifte van een nieuw adresboek, de daarvoor noodige gegevens kosteloos te harer beschikiving te stellen en voorts aan deze uitgifte eenigen financieelen steun te verleenen. stelt voor, door tusschenkomst van den Inspecteur van rolitie, na te gaan of er een geschiet persoon on der net politiepersoneel is, die eventueel in aanmerking Kan worden gebraent voor bewoning van het per ceel koninginnelaan 125, naaat dit zal zijn verbouwd. Aan d aeeld bruar van z aan d fia ee tigd btaat van p nulee te do goed

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 125