ib v 13' fiA i BESLISSING Afdeeling j A I Aanmerkingen en No. n de ge- het ta- de zes- ulks met eling eener Aan den minister van Sociale zaken zal worden medege- aeeld, dat de steunverleening met ingang van 26 Jb'e- L bruari a.s. dienovereenkomstig zal geschieden. Hier- yj, (j(j van zal te gelegener tijd mededeeling worden gedaan aan den Haad loozen tingen te voe-j es van leiden autori- bewerk- 24 man jSia eenige bespreking worat wethouder uasille gemach- V-m- tigd in overleg te treden met den houtvester van het - Staatsboschbeheerteneinde te trachten den aannoop van plantgoed bij oen kweeker bictus te Zundert te an- nuleeren c.q,. het aangekochte aan anderen weaer over te doen. Voorts zal getracht worden ook net plant goed uit de gemeentelijke kweekerij te verkoopen. i- i ia.n de Ln de Aan den .directeur van Gemeentewerken wordt opgedra- gen, in overleg met wethouder Gasille, een teekening te vervaardigen, waarop de perceelen, welke naar zijn oordeel na 1 Juli 1940 verpacht behooren te worden, zijn aangegaan. ;dere ïegen- Jommis- Lsbeurs besloten wordt in de eerstvolgende raadsvergadering V- een wijziging der betreffende verordening aan de orde ji q te stellen, levens zal alsdan worden voorgesteld de Hf. w. aftredende leden her te benoemen. iteld den Aan den heer ïïijsbouts zal offerte worden gevraagd voor een nieuw uurwerk en voorts voor een uurwerk met electrisch verlichte wijzerplaten. tgifte aarvoor harer rts aan eelen besloten worut de nooaige gegevens kosteloos bescnik- baar te stellen. Aan den Gemeente-Secretaris wordt machtiging verleend om besprekingen te voeren ten aanzien van de eventueele plaatsing van een advertenp tie van gemeentewege in de gids. t van a te on on- die oruen t per- t dit Aldus wordt besloten. V? oJ[], i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 126