2 Cf op redac- te ne- eurings- BESLISSIN G Je redactie wordt vastgesteld. Aan den heer Inspec teur van den veeartsenijkundigen dienst te Amersfoort zal worden gevraagd of hij zich met de redactie kan vereenigen. Aan den Jirecteur van gemeentewerken zal, ten ver volge op het reeds aan hem gezonden schrijven ad. 2 3 Jebruari 1940, een lijst worden toegezonden, vermel dende de betreffende bermen en Afdeeling en No. /yviP 9 b Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 128