Volg num mer 219 220 221 222 22j 224 Afzender of voorsteller De Inspecteur van ïolitie Datum Korte nestuur der Veree' niging voor Chr.n en U.L.0. te Soes- terberg Oe Voorzitter. ^.-e j a 0 v.duies- sen, Soest. heider Distribu- tiedienst -De .directeur van Gemeentewerken rapporteert omtrent liet schrijven van den Rijksinspecteur van het ver keer in het district Utrecht, te Utrecht, inzake het inzenden van af schriften van verleende vergunningen enz., als bedoeld in de wet Autover voer Personen. verzoekt uitbetaling van een bedrag groot ƒ.52,27 voor aanschaffing van nieuwe gordijnen ten behoeve van het schoolgebouw aan den Postweg, he .Directeur van Gemeentewerken deelt bij schrijven dd. 24 februari 1940, no.1465 mede, dat z.i. tegen het aangevraagde bedrag geen be zwaai bestaat vraagt oi' de voor de leden ter inza ge gelegen hebbende jaarverslagen der openbare scholen nog aanleiding geven tot het maken van opmerkingen,' vraagt in verband met het haar aan gezegd eervol ontslag herkeuring op grond van art.59 van net Ambtenaren reglement verzoekt hem te machtigen de werk vrouw M.Walet m.i.v.11 kaart as ontslag aan te zeggen. Adviseert om m.v.d.Berg aan te wijzei voor het schoonhouden van de kanto ren van den distributiedienst en den luchtbeschermingsdienst tecen oen oe looning van 5,= per week. bericiit naar aanleiding van liet schreven van B.en wad. 15 februari 1940, 1e afd.no.d8 inzage opgave van bedragen, welke van den exploitant van v/eg no.152 c.a. kunnen worden ge vorderd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 131