beslissing Afdeeling i i i Aanmerkingen en No. xyven het ver- tte n van af- gunninger Aut over- Het College kan zich vereenigen met den inhoua van •het rapport van den Inspecteur van iolitie en besluit de terzake verleende vergunningen te beschouwen als te zijn verleend tot 1 April 1940. cb n bedrag fing van van het rken bruari tegen n be zwaai |Alvorens op uit verzoek een beslissing te aan het schoolbestuur worden gevraagd een terzake dienende prijsopgave van drie in üe Leveranciers over te leggen. nemen, zal rzak gemeente wonende ter inzan slagen nleidin^ erkingen. •n aar aan- uring op btenaren- e werk- t a s te wijzei e kanto- st en den en e en be het kebruari pgave van ioitant worden ge Van de verslagen wordt Kennisgenomen, zij geven ge aanleiding tot liet manen van opmerkingen. Aan het hoofd van ae o.l.school te boesteraerg zal worden me degedeeld, dat liet College verwacht dat door hem in den vervolge het verslag op een behoorlijk stuk papie'r zal worden ingezonden. Gelet op de bepalingen van het Ambtenarenreglement q worut door het college aangewezen als arts Delast met de herkeuring: l)rAJhoekelmandirecteur-geneesheeïT van het St.nnthonius-ziekenhuis te Utrecht, wonende aldaar, Oudwijkerlaan 47. hiervan zal aan ux .hoekelmani mededeeling worden gedaan. Aan hej.v.d.Giessen zal worden gevraagd welke geneeskundige door naar wordt aangewezen. oorts zal aan rr «hoekeiman en aen door Le j v.d (iies- sen aan te wijzen geneeskundige worden gevraagd een derde geneeskundige aan te wijzen welke met nen de her- zal verrichten. Aan den neider van den distributiedienst wordt macht ij-af gin6 verleend de werkvrouw .e jWalet met ingang van 11 ziaart a.s. ontslag te verleenen. Voorts wordt be sloten met ingang van dien datum te üelasten met net schoonnouden van de kantoren van den distriDutiediens en aen luchtbeschermingsdienst de voormalige geme werkman M.v.d.'Berg, tegen een belooning van ƒ.5, week. J 5nte per 'Kan Z^G^;1 Eie'fc Ae't rapport van den Gemeente creraris volkomen vereenigen. Aan den Gemeente-beer aris v/ordt machtiging verleend terzake desx^undige vocj. li enting te vragen aan aen .directeur van Gemeente werken te iiilversum en te bussum.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 132