Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 225 226 227 228 Inspecteur van Politie wethouder Gasille ..etliouder hilhorst burgemeester en Wethouders van Zeist Korte inhoud I-De gemeente-secretaris, die in de vei- gade ring van 27 Peoruari 1940 opdraciitl heeft ontvangen een antwoord-schrijven aan Gedeputeerde Staten te ontwerpen Iwaarbjj ae post van /.600,= tot 'ƒ.1.000,= cal worden vernoogd, rappor teert bij schrijven van 29 februari 194( dat het volgen van die gedragslijn era- stig moet worden ontraden, aangezien een verhooging met ƒ.400, niet op aas| te maken gegevens is gebaseer; neme lijk en te verwachten is, dat Gedeputeerde Staten een deugdelijk geargumenteerde opgave zullen verlangen. Geadviseerd wordt terzake aan eenige deskundigen te vragen. voor li enting- geeft met toezending van een rapport in overweging Willem Berkhof aan te 'schrijven een aan hem toebehoorenden Inond vast te leggen of te muilkorven. stelt voor aan den .directeur van Ge- meentewerken op te dragen een onder- izoek in te stellen naar de nakoming Jvan de voorwaarden waaronder aan But- 'tenberg toestemming is verleend om z\. jterrein te mogen afgraven. Speciaal izal daarbij gelet dienen te worden Oj, jde beplanting langs de taluds. stelt voor aan maatschappelijk hulpbe toon te verzoeken, evenals vorig jaatJ een bedrag van j .1.000,= beschikbaar :te stellen voor het aankoopen van pootl aardappelen enz. ten behoeve van de be bouwing van de stukken grond welke &a» ■werkloozen enz. in gebruik zullen wor den gegeven. doen mededeeling van de 51 .december 19^8 van de enz. te Soesterberg. boekwaarde pe* gasleidingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 133