Volg num mer 229 2J0 251 232 233 234 235 236 Afzender of voorsteller Datum G.H.Assink, oud hoofdagent van po litie te Soest. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Centraal Verifica tiebureau, hen haa J.C.J.Knegt en Zo nen. De Voorzitter. 1e afdeeling. hederlandsche hei demaatschappij, te Arnhem. Commandant 5e Hegt Infanterie Korte inhoud deelt mede dat hij bruari 1940 geene genoten. over de maand fe- inkomsten heeft deelen mede, dat over 1939 e®n voor schot in de onderhoudskosten van te/, tiaire wegen, ten bedrage van ƒ.3.960, aan de gemeente Soest zali worden uitgekeerd. zendt rapport van kasopneming en con trole administratie der n .V.Centrale Slachtplaats over het 1e kwartaal 1940. deelt mede dat de premie voor verze kering van materialen aangeschaft voor de luchtbescherming ƒ.0,50 per mille per jaar bedraagt. vestigt er de aandacht op, dat de perceelen Verl.nolonieweg 8 en 14 en! hriftje 3 en 7 op 1 hei 1940 ontruinij moeten zijn. vraagt te mogen vernemen of het Col lege zich kan vereenigen met de doe/ nok gestelde voorwaarden, inzake go» afstand voor verbreeding van de Vav ;/eedestraat. ne gestelde voorwaarden zijn inmiddels in een ontwerp-afstanöf verklaring, welke hierbij wordt over-' gelegd, verwerkt. verzoekt een voorschot ad ƒ.1700, te mogen ontvangen voor de door haai ten behoeve der gemeente uit te voe-< ren werkzaamheden, verbonden aan het egaliseeren en verharden van wegber* men. deelt mede, dat hij geen enkele gaïai' tie kan geven aan nr.Winter, dat de ze steeds als zulks voor de rientige uitoefening van zijn betrekking als keuringsveearts noodig zou zijn, in deze gemeente aanwezig kan zijn. Het I ne Het Bijk zin twe< net Ondi van dee.' zijn inw: een zijn 11 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 137