tfi beslissing V5 Afdeeling j A Aanmerkingen en No. maand be- n heeft een voor- en van ter' van boest zal! ang en cor.- V .Centrale :wartaal ■oor verze-, ;e schaft '.0,50 per dat de 8 en 14 en' }40 ontruim:! )f het Col lie t de doe/ inzake jiobM /an de Vav, ;/oorwaardefl: rp-af stalij vordt over- 17 00 3 door haai' uit te voe-i den aan van wegbei* nkele gara0' er, dat de' de ricntige kking als u zijn, in n zijn. Het wachtgeld over ïebruari 1940 wordt beschikbaar gestelü. kennisgenomen. Kennisgenomen. besloten wordt terzake een verzekering aan te gaan. i V? iZoo mogelijk zal de heer benschop- als tusschenpersoon p hiervoor worden ingeschakeld. Je gemeente-secretaris deelt mede, dat de heer Haltuls, lid van het B.K.Armbestuuraan welk bestuur de wo ningen in eigendom toebehooren, hem de verzekering heeft gegeven dat de perceelen op 1 mei 1940 ont ruimd zullen zijn, zoodat besloten wordt deze aange- te deponeeren. V bR Ui Rl legenheid Het College man zich niermede vereenigen. Aan den i? eM Bijkswaterstaat zal alsnog gevraagd woraen of men zich kan vereenigen met het opnieuw planten van een tweetal boomen. het ge vraagde voorschot wordt verleend. 'to®zending van een afsenrift van het schrijven an ,enCommandant zal aan br.Winter woraen medege- e a, aat net College geen vrijheid kan vinden op zijn indertijd gedaan verzoek in te gaan, aangezien de inwilliging van zijn verzoek niet in het belang van een goed lunctionneeren van den Keuringsdienst zou zijn. <yia. cjol

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 138