Volg- j num- i Afzender of voorsteller mer 24 25 26 27 28 29 30 31 Joh.Starink, te Soest G-HAs s inkwacht gelder Afd.Financien Me j.A.C.v.d.Gies- sen Dir .v.Gem.werken Afd.Financien Voorzitter Ged .Staten Korte inhoud solliciteert naar de betrekking van chauffeur bij openbare werken. deelt mede, dat hij over de maand De cember 1939 geene inkomsten heeft ge noten. biedt ter vaststelling aan de opgaaf van jaarwedden van den burgemeester en den secretaris ingevolge art.12 finan- cieele verhoudingsbesluit verzoekt haar verlenging van ziekte verlof toe te kennen. bericht, dat de firma Erven Kooymans- Mes bereid is de banken voor de o.l. school aan de Middelwijkstraat bij haar op te slaan. Medegedeeld wordt, dat het schoolhoofd de banken evenwel gaarne in gebruik zou nemen, waardoor oude banken buiten gebruik zouden ko men. Bes. bet] verf heef de worc gaai- biedt primitief kohier schoolgeld 1939 1940 ter vaststelling aan, met verzoe^ termi jnen bepalen. van invordering te willen adviseert aan den Dir.v.Gem.werken machtiging te verleenen om in de plaat selijke bladen een oproeping te plaat sen van sollicitanten naar de betrek king van werkman-straatmaker. achten den bij raadsbesluit van 22 No vember 1939» 1e afd.no.3606 vastge- stelden koopprijs ad 1,25 voor het perceel gelegen tusschen Hartweg en Nieuwatraat en kad.bekend als sectie H no.1532 en 1533 te laag. Gevraagd wordt waarom van den kooper A.Radstok niet een hoogere koopprijs is bedongen Het c van i en 5'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 13