Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Wed.Bond v.Gem.Amt WatVe rb Alg.R.k.AmbtVer Wed.Chr.Bond v.Per in Publ.Bienst. Alg.Wedolitiebor Ver.tot het stich ten en instandhou den van Holland- üuizen in het -Bui tenland Amsterdam ^er.tot bestrijding der T.B.C.te üoest Burgemeester en wethouders van Amersfoort Afdeeling finan ciën. t s cl Centraal Verifica tiebureau,Wen Haa^ deelen mede wie voor 1940 als verte genwoordiger en plaatsvervangend ver tegenwoordiger in cie Commissie voor Georganiseerd Overleg zullen optre den. noodigt het gemeentebestuur uit tot deelneming aan de propaganda voor het toeristisch verkeer van België naar ïiederland door een inzending aan een te houden tentoonstelling in het Holland-huis te Brussel. vraagt een bijdrage van ƒ.477,00 in de kosten van verpleging van Aej. G.E.A.Heintjesgedurende het 1e halfjaar 1940. deelen mede, dat voor Hoelof en Be ter v.d.Pol, verblijvende in een woon wagen in net woonwagenkamp toelating wordt gevraagd tot de openb.school voor g.l.o. no.2 te Amersfoort. Ver zoent wordt te willen mededeelen of toestemming tot toelating wordt ge geven. vestigt er de aandacht op, dat de bo de-concierge Beuzel op 13 Juli a«s 65 jaar zal worden, zoodat hem krach tens art.95 van het nmbtenarenreglem met ingang van 1 Augustus 1940 ont slag moet worden verleend. Ingevolge de capitulantenverordening 1937 moet de betrekking van bode-con cierge door een capitulant worden ver vuld. In overweging -wordt gegeven t dig met den nirecteur van. het Cen traal Capitulantenbureau overleg te plegen of er candidaten beschikbaar zijn, opdat er voldoende tijd is op normale wijze in de vacature te voor zien indien er geen capitulanten bef schikbaar mochten zijn. zendt antwoord op brief van 27 febru ari 1940 betreffende controle distri butiedienst

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 143