verte- nci ver- voor ptre- t tot oor lgië ing ing xn 10 in ie j 1 e ;n ie ;n vvoon- lating ;hool Ver- .en of it ge- b de bo xli a.s a kr a ei} xreglem 3 ont- ae; rdening cde-con ien ver even tij Oen- leg te ikbaar s op 3 voor ten be-r 7 febru distri BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen. Besloten worat net scnrijven in nanden te stellen van de vereeniging "Soest-Vooxuitmet verzoek aan een L 0 en ander wel te willen voldoen, xan adressant zal 3 hiervan mededeeling worden gedaan. Je gevraagde bijdrage wordt verleend. Aan het B.K.ArnH V1 bestuur zal woruen gevraagd de toegezegde bijdrage van y j.10,= te verhoogen. Besloten wordt de gevraagde toestemming niet te ver- leenen. 17 j'bi Terzake zal thans reeds overleg worden gepleegd met den nirecteur van het Centraal Capitulantenbureau. In verband met de r i'inancieele administratie gering is acht het Oolleg voor controleeri omstandigheid, dat de omvang van de van den distributiedienst ring daarvan een bedrag van j .50,= uit het verificatiebureau zal medegedeeld orloopig van de controleering van aen door dat oureau wordt afgezien. distributiedienst d gering is acht het College het niet gerechtvaardigd >or controieering daarvan een bedrag van 50,= uit e geven, nan het v'erificatiebureau zal medegedeeld yoor;LooPlg van de controieering van aen s 11butiedienst door dat bureau wordt afgezien, k^an üen chef van de afdeeling financiën wordt opgecr*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 144