Volg num mer 244 245 246 247 24ö 245 250 Afzender of voorsteller Korte .Directeur van Ge meentewerken. üfd.Soest hed.VexL -Dierenbescherming!» 3 .Eijsboutsuur- werkfabxikant Asten. ne Voorzitter. De Voorzitter. he Ger^eente-Secxe- taxis. bexicht naax aanleiding van de doox aen Commandant 11-1 H.a. vexzonden kerj nisgeving inzake voxdexing van het aatj de Bosstraat gelegen pexceel, ^adas- txaal bekend als sectie G.no.2/155» vexzoekt in een strafverordening nade- xe bepalingen op te nemen omtxent aer Kettinghona zendt pxijsopgaaf van een nieuw modern toxenuuxwexkalsmede van een electri- sche vexlicntinb van de wijzerplaten. vexzoekt vexscnillende maatxegelen te willen nemen in vexband met een doelmatige controle op de ondexsteun- den in veiligheid ,?luen en ar- 'chieven, overeeiikomstig net ontwerp Van den j£6 XI minister van ninnenlandsche ca- adviseext aan uen Baad voor te stellen ovex te gaan tot vaststelling van een instxuctie voox de ambtenaren in dienst! der gemeente Soest in t^uen van oorlog,' oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden met betrekking tot hei aldus adviseert den Baaci voox te stellen het ajAldus effectenbezit dex gemeente Soest in op?' bewaargeving onder te brengen bij de ^<e- dexlandsche Bank b.V. te Amsterdam, en daarbij opdxacnt tot couponverzilveriné (te verstrekken, vooxloopig voox den dihl van één jaar. De kosten van vexzilvexiW bedraöen ƒ.1,25 per jaar per ƒ.1 000,=' Adviseert aan de heexen J.Cexxitse en k.A.iv'iud ieder een gratificatie van ƒ.50) toe te kennen voox het verrichten van jbijzondere werkzaamheden in Au0ustus 19; toen overge0aan moest worden tot net ri oh ten ia aat schappelijk hulpbetoon te Soest

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 145