J V BESLISSING e door onden kei n het taj kadas- 2/1>5. gen minstens éénmaal in de drie maanden de financi- eele administratie van den distributieaienst te con- troleeren en daaromtrent verslag uit te brengen. kennisgenomen. V Ui/Mj ing na-?- Lje stukken worden gesteld in. handen van de dommis- rent ue. sie strafverordeningen teneinde aldaar te gelegener w modern electri- platen. gelen t een ersteun- tijd te worcen behandeld. het College besluit aan den Baad voor te stellen eed nieuw torenuurwerk te doen aanbrengen door de firipa ^Eijsbouts te .asten. hit zal zijn zonder verlichting van de wijzerplaat, aangezien zulks niet als dringeno noodzakelijk is te achten. Omtrent het vorenstaande zal het advies van de Commissie openbare werken wor-ï den ingewonnen. Aan den Baad zal in zijn eerstvolgende vergadering wd den voorgesteld te besluiten overeenkomstig het ad vies van ^aatscnagpelijk uulpbetoon en mitsdien goed te vinden, uat overgegaan wordt tot aanstelling van jeen controleur-armbezoeker op arbeidsovereenkomst 'tegen een belooning van ƒ.1200,= per jaar en een adn Liistratief ambtenaar op arbeidsovereenkomst te leen belooning van ƒ.900,per jaar. uaarbij zal worde medegedeeld, uat net voornemen bestaat als administr Itief ambtenaar te benoemen de heer h.d.van Hal, thar werkzaam als arbeiüscontractant ter gem-:entesecretaï Aldus wordt besloten. stellen van een in dienst'3 :i oorlog. gewone tot het sn en ar-^ twerp ische za-I Llen het t[aldus wordt besloten, 31 in op?: bij de -.e- rdam, en LI vering c den daul tzilveïiti Afdeeling en No. t vt- r-j; n a s ie 1 .000, Ltse van en ƒ.50, ten van istus 15;,,. >t net ifll 16 u°Hege kan zich vereenigen met het voorstel van en Oemeente-becretarisne betreffende bedragen zul -en op de declaratie aan het Bijk, inzake de kosten [van den distributiedienstworden vermeld. Aanmerkingen V 1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 146