6 b ng van aand De- eeft ge- opgaaf eester en 12 finan- siekte- joymans- Le o.l. bij I wordt evenwel waardoor Ld en ko- ;eld 1939' verzoek illen rken de plaat e plaat- betrek- n 22 No stge- or het eg en ctie H agd Radstok bedongen BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt deze sollicitatie op te leggen tot de betreffende begrootingspost de goedkeuring zal hebben verkregen van de Gedeputeerde Staten. Zoodra zulks Wx- heeft plaats gehad zal bij het doen eener keuze ook de sollicitatie van Starink in nadere overweging worden genomen. Tot uitbetaling van het wachtgeld zal worden overge- gaan. De opgaaf wordt vastgesteld. U Het ziekteverlof wordt ingaande 4 Januari 1940 ver lengd met één maand. - yf Aan den Dir.v.Gem.werken zal worden medegedeeld, dat \J de banken voorloopig in het magazijn van de firma Kooymans-Mes moeten blijven opgeslagen. Het aangeboden kohier wordt va van invordering worden bepaald en 31 Mei 1940. wordt vastgesteld. De termijneiuc, l bepaald op 31 Maart, 30 April Aan den Dir.v.Gem.werken wordt de noodige machtiging verleend. Omtrent de opstelling van de betreffende advertentie zal hij zich in verbinding dienen te stel len met de afdeeling financiën. Zoodra de termijn van inzending der sollicitatiestukken is verstreken wor den de bescheiden, met een advies van den Directeur, bij het College ingewacht. In een gemotiveerd schrijven zal aan Gedeputeerde St^- \JJ ty ten worden medegedeeld, dat een bedrag van 1,25 peij M2 billijk is te achten, mede inverband met den ver- °j- koop van grond aan de heeren Groenhuizen en van de Grift

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 14