y^i ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen e geno- van den in ver- rachter- opzeg- t met vo- aan. Aan het Bestuur van deze Bouwereeniging zal in over- weging worden gegeven van Hornsveld ernstig te waar- Af schuwen en hem in overweging te geven de huurachter stand zoo spoedig mogelijk in te loopen. Mocht zulks "binnen een redelijken termijn niet hebben plaats ge- Ihad, dan wordt aan de Bouwvereeniging machtiging ver- t.leend om Van Hornsveld de huur op te zeggen en de be woning te doen staken. t de kos. op het verzoek wordt gunstig beschikt teren dei, Soester-1 gen: f litkee- jedrage jrgaan. aan te ;oestand, »rt. lierom- iven dd. 5,Adressant zal worden medegedeeld, dat zoodra het \J> seizoen wat verder gevorderd is, de Eigendomweg in ■gewoon onderhoud zal worden opgeknapt. V X uvuilin, re mili- litaire otstaat. i ekking ellingen 5. Aan den Kantonnements-Commandant zal worden medege- y1 deeld, dat het College nog al eens klachten bereiken over vervuiling van de terreinen welke zijn gelegen naast of in de onmiddellijke omgeving van de mili taire verblijfplaatsen en dat mitsdien moet worden aangenomen, dat aan die terreinen niet de noodige zorgen worden besteed. Teneinde te voorkomen dat op die terreinen ratten zich zullen gaan nestelen en daardoor een bedreiging van de Volksgezondheid is te duchten zal de medewerking van den Kantonnements- Commandant worden ingeroepen om te bevorderen dat de terreinen welke bij de militairen in gebruik zijn en alsnog in gebruik zullen worden genomen, regelmatig schoongemaakt worden. Voorzooveel noodig zal er de aandacht op gevestigd worden, dat het vuil e.d. op de vuilnisbelt aan den Lange Brinkweg kan worden ge deponeerd, zoodat opeenhooping niet noodig is. Gaarne zal eenig bericht worden tegemoet gezien, dat aan het vorenstaande is voldaan. Aan den heer Salverda zal worden medegedeeld, dat zijn klacht doorgegeven is aan den Kantonnements- Commandant Adressant zal worden medegedeeld, dat door hem een lA volledige bouwaanvrage moet worden ingediend, en dat aan de hand daarvan de gewenschte inlichtingen zul len worden verstrekt. uA J yl i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 150