num- i Afzender of voorsteller mer 256 257 258 259 Di rG emwerken Voorzitter Gem.secretaris Dir.Gem.werken bericht naar aanleiding van het ver. zoek van J.L.van Zadelhoff, Verl.Pos weg no.125 te Soesterberg om tot ver, kaveling te mogen overgaan van zijn perceelen, sectie E no.1325 en 1332, gelegen aan het einde van dien weg. Geadviseerd wordt van Zadelhoff te t| richten, dat in beginsel tegen zijnl zoek geen bezwaren bestaan, indien tl zich bereid verklaart allen grond be noodigd voor aanleg van weg no.220 van zijn perceel E 1332 gratis aan q gemeente af te staan en bovendien ee; nader te bepalen bedrag voor aanleg van genoemden weg in de gemeentekas wordt gestort. vestigt er de aandacht op, dat de km keling-tijd .onderwijzer K.R.Groot wegeij j zijn benoeming tot tijd .onderwijzer tel j Andijk naar die gemeente is vertrok!# In verband daarmede zal in "de Vacati' een oproeping voor een tijdelijk ondfl wijzer(es) moeten worden geplaatst. Voorts wordt medegedeeld, dat Mevr. van Ieperen bereid is voorloopig int vallen, aangezien het in dezen tijd zeer moeilijk is kweekelingen (met et ge ervaring) te krijgen. De Inspecteïl van het Lager Onderwijs, met wien ovï deze aangelegenheid telefonisch over! is gepleegd, kan zich met dezen gang van zaken vereenigen. vestigt er de aandacht op,dat in de laatstgehouden raadsvergadering door den heer Hom inlichtingen zijn gevraag omtrent den gang van zaken ten aanzie I van den bouw van de R.K.Kerk op de BuntDoor den Voorzitter van den Eaaa is daarop geantwoord dat door V/eth. Hilhorst terzake de gewenschte inliet™ tingen zullen worden verstrekt. biedt ter behandeling aan een verzoet om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslot* leg va] den me< is gel' daarvó' ten. B: mede r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 151