Volg num mer 260 261 262 263 264 265 266 Afzender of voorsteller Gem.secretaris Datum Korte Best .WoningstOns Belang"Amersfoort Dir.Gem.werken Voorzitter Eenige bewoners van de Van Lennep- laan DirvGem .werken Voorzitter biedt ter vaststelling aan het ont werp eener verklaring van afstand van grond aan de Van Weedestraat door W.Hartman e.a. verzoekt te willen bevorderen, dat het perceel Andriessestraat no.7, spoedig door den huidigen bewoner Bunt zal worden verlaten. rapporteert omtrent de constructie van de kluis in het Gemeentehuis. adviseert den Raad voor te stellen de vergoeding als bedoeld in art.101 lid 5(oud) der L.O.Wet over het jaar 1937 voor de bijzondere scholen, met uitzondering van die der stichting Engendaalschool vast te stellen op 10,29 per leerling voor g.l.o. en 13,43 per leerling voor u.l.o. beklagen zich over de aanwezigheid van een stapel turfmolm naast het perceel van Lenneplaan 65. De Dir.v.Gem.werken en de Insp.v.Po litie brengen te dezer zake advies uit deelt mede, dat door G.Muys, Smits- weg 13, alhier, geen gevolg is ge geven aan de aanschrijving dd.5 Ja nuari 1940, inzake het afbreken van een zonder vergunning opgericht ge timmerte, groot 3 x 5 x 2 M, op per ceel sectie G no.3824, gelegen aan den Smitsweg. deelt mede, dat van het R.K.School bestuur te Soest declaraties zijn ingekomen wegens huur in verband met de tijdelijke huisvesting van de Openbare Uloschool en de Engen daalschool en resp.de R.K.Uloschool en de R.K.Jongensschool. ^Het col eeni ger AdressJ heid d< nog nif v .d .Bui zaakt gemeen Aan de: lijkhe verzwa Aldus Aanges sloter -Aan Mi der Wc Beslo" hande.'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 155