BESLISSING it ont- itand •aat l, dat io.7 /oner Afdeeling en No. Aanmerkingen IHet college kan zich met het overgelegde ontwerp ver- eenigen. Adressant zal worden medegedeeld, dat deze aangelegen- L/l heid de aandacht heeft van het College, doch dat het nog niet is mogen gelukken een passende woning voor v.d.Bunt te vinden. Een en ander wordt ook veroor zaakt door de heerschende woningschaarschte in deze gemeente ructie ruis tellen art .101 iet jaar len, met chting len op l.o. en l.o Aan den Dir.v.Gem.werken wordt opgedragen de moge- aJ 1 lijkheid te overwegen de constructie van de kluis te V verzwaren, en daaromtrent rapport uit te brengen. Aldus wordt besloten. Jj igheid t het sp .v. Po- advies Smits- is ge- d.5 Ja- ken van cht ge- op per- jen aan ,School- s zijn 'band ïg van Engen- Loschool Aangezien de klacht niet is onderteekend, v/ordt be sloten deze aangelegenheid te deponeeren. Aan i.luys zal een waarschuwing overeenkomstig art.70 der Woningwet worden gezonden. \f dl- v jsl Besloten wordt omtrent deze aangelegenheid in onder- handeling te treden met het betreffende schoolbestuur as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 156