Volg- num- i Afzender of voorsteller Datu m Korte innou mer 32 33 Voorzitter Weth.Gasille deelt de vergadering mede, dat hij op 4 dezer een onderhoud heeft gehad met een ambtenaar van het Departement van Sociale Zaken over de mogelijkheid tot verhooging der steunnormen ingevolge de Rijkssteunregeling. Bij dat onder houd is gebleken dat vooral met het oog op de hooge huren in deze gemeente aangenomen is 3,75 per week - er we aanleiding bestaat de normen te verhoo gen. Van den Minister is naar aanlei ding van dit onderhoud een beslissing te wachten. brengt verslag uit over de met het be stuur der Mariaschool en de militaire autoriteiten gevoerde bespreking, inza- ke de aan te brengen herstellingen aan de Mariaschool in verband met de omsta: digheid, dat de school thans weder is ontruimd door de militairen. Uit dit verslag blijkt, dat de muren in de oudfl schoollokalen zullen worden gesausd door militaire arbeidskrachten. De be noodigde verf zal worden bekostigd dooï de gemeente en het schoolbestuur n.1. elk voor een bedrag van 75 j De nieuwe lokalen worden door Defensie ge-fj heel in orde gebracht. Het houtwerk inji de oude lokalen zal na de herstelling opnieuw worden geschilderd, eveneens door militaire arbeidskrachten. In dez# kosten van de verf draagt de gemeente een bedrag van 50,= bij uit het cre- diet voor de reconstructie der school bestemd. Het overige draagt het school bestuur als exploitatiekosten. In de gangen zal het houtwerk geheel door de militairen worden hersteld. Zulks is ook het geval met de muren. De vloer ij een der lokalen zal gedeeltelijk worde: vernieuwd door de militairen, terwijl eveneens door de militairen het buiten! hekwerk zal worden hersteld, de tegels, op het terrein opnieuw worden gelegd en grind aldaar worden gestrooid. Van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 15