I Volg num mer 272 275 274 275 276 277 Afzender of voorsteller ^evr.J .0.Jonker van Galen, J .S.v.wuren, li.van Zoest, d.H.üar Je Voorzitter. Datum Korte Inspecteur van Po litie Jirecteur van Ge meentewerken. Gedeputeerde Sta ten. J.C.Jogger, Accoun tant, Soest. de drie eerstgenoemüen deelen mede, dat zij de herbenoeming als best uurs lid der stichting tot beheer van net! Soester natuurbad aanvaarden, Laatst! genoemde deelt mede, dat hij bedankt als bestuurslid. stelt voor ten aanzien van de vacan- tieregeling de nog niet officieel vastgestelde wijziging van het leer plan der openbare school te Soester- berg officieel vast te stellen en deze aan aen Inspecteur van het LageJ Onderwijs te Amersfoort ter goedkeu ring te doen toekomen. zendt declaraties in wegens gedane voorschotten in 1959 tot een totaal bedrag van ƒ.71,36. zendt declaraties voor gedane voor schotten over 1559 in tot een totaal bedrag van j .21 ,52. verzoeken namens den kinister van Jinnenlandsche Zaken om te bevorde ren, uat de gemeentelijke rechtstoe standregeling in overeenstemming wordt gebracht met den inhoud van het Koninklijk besluit van 26 februa ri 1940, Stbl.545 (betreft doorbeta ling bezoldiging aan ongehuwde arnbte naren - niet kostwinner - die buiten; gewoon onder de wapenen Zijn geroepen Verzoeken verder de desbetreffende bepalingen van het Ambtenarenregle ment in overeenstemming te brengen met de artt.17 t/m 20 van het meen Rijksambtenarenreglement zendt een rapport over een door hem ingesteld onderzoek naar de bedrijfs- inkomsten over 1959 van den wachtgelf der J .ci .keurs Jr van d sille de St voor 2 I ken v jb Aan c ■gevr? Ke cnJ Iket l het 1 voor Lvan j I iot 1 I slotf Beslc dels Van 1 Illl'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 161