Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u De Voorzitter. J.Lenssen, Van v/eedestraat j?6a, Soest Directeur van Ge-; meentewerken. Wethouder Hilhorst 4e afdeeling. Inspecteur van Do litie stelt voor een drietal "coleman" lari Aldus taarns van 300 Kaars a /.)0,= p-^r stfl aan te koopen, en wel één ten dienst 1 van de politie en twee ten dienste de gemeente-secretarie, opdat men in geval van oorlog niet zonder licht 2 zijn. vraagt vergunning tot het aanbrengen| van een reclamebord van de Nederland van 1Ö45, ter grootte van 2 M. x 1,2 aan den zijgevel van zijn perceel. De Directeur van Gemeentewerken brec, hieromtrent gunstig advies uit, te:.' de Inspecteur van Politie ook geen.4 zwaar heeft tegen inwilliging van ia verzoek. bericht omtrent het door L.de Lange ingediende verzoekschrift inzake een mogelijke overdracht van den Akkerweg aan de gemeente. Geadviseerd wordt adressant te berichten, dat geen ten men aanwezig zijn om in zijn voorstel te treden en dat ook geen gemeentebe lang daartoe aanleiding geeft. stelt voor, aan den hoofd-ingenieur van den Rijkswaterstaat te verzoeken het materiaal, hetwelk bij de verbree ding van de ï'orenstraat vrijkomt, aan de gemeente Soest af te staan. De ge meente zal alsdan vooy het wegvoeren zorgdragen biedt aan: 1 pe suppletoir kohier schoolgeld 1938/59tot een totaal bedrag van ƒ.4,20; 2. 1e suppletoir kohier schoolgeld 1939/'40, tot een totaal bedrag van ƒ.967,69; met verzoeK de termijnen van invorde ring wel te willen vaststellen. zendt eenige aanvragen om vergunning voor vervoer van personen met huur auto's, en adviseert tot inwilliging daarvan. Op he jifMFoerej

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 163