'<yZ /ojS' 3 Leel door inbare vei. svan »nd aan del Behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Otaten zal terzake een bod worden gedaan op de behuizing met Lrond van maximum ƒ.2500,ie totale kosten met in-+ begrip van die op den koop vallende mogen niet meer bedragen dan ƒ.4.000,=. Maart 1S4 lversum Let plai® net we ri n 1940 il en caabraal BESLISSING Afdeeling en No. Het College kan zich hiermede vereenigen, wetnouder Gasille deelt mede, dat door hem thans geen gebruik zal worden gemaakt van de in de vergadering van 27 Bebruari 1940 verleende machtiging om net beschikba' re plantgoed enz. te verkoopen, aangezien op dat tijc stip geen arbeidskrachten aanwezig waren om een en ander te verwerken. Voornoemde machtiging wordt in getrokken. V Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 166