3" •v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jesloten worat de bemesting van de perceelen weiland gj\ in handen te stellen van wethouder hilhorst. besloten wordt den iecnnisch Ambtenaar te machtigen een voorloopig onderzoek als aoor hem bedoeld in te jn stellen en net Ooilege omtrent z^n bevindingen te rap- 1 portoeren besloten wordt net schrijven den baad ter kennisneming V? aan te bieden en daarbij voor te stellen het raadsbe-j sluit in te trenzen. «an het verzoen kan ..iet worden voldaan. li" w uoor de vergadering wordt besloten de stukken in han den te stellen van den „ethouder van het wasbedrijf met verzoek deze aangelegenheid in een voorbespreking met den iechnisch-Ambtenaarde bemeente-Secretaris en het hoofd der afd.Financiën ter Secretarie te wilf len behandelen en naar aanleiding van die bespreking- een financieel overzicht van de gevolgen der eventueele overname van de leidingen enz. te wil len samenstellen en indienen. vergunningen worden verleend. cv Conform het voorstel besloten. 19 v ay 1 b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 170