1 - I Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 293 hirecteur Gemeente werken. 294 Dir cteur yan Gemeen tewerken 295 «ethouder Gasille.j ren actie het particulier initiatief voor de bekostiging van de verlichtin geheel of gedeeltelijk is te winnen. rapporteert omtrent de in ontwerp op gemaakte verklaring van afstand van grond door W.nartman e.a., ve van de veroreeding van de destraat ten behoe- Yan Mee deelt mede, dat door een zevental per-! sonen prijsopgave is gedaan met betrek-' king tot de uitvoering van verschil lende werkzaamheden bij een vijftal per- ceelen aan de Yan Weedestraat, ten be-, hoeve van de verbreeding van die straat. Uit de ingekomen biljetten blijkt dat i/.h.btaal te Soest, de laag ste inschrijver is, en wel voor een be drag van .782, Gevraagd wordt macn-l tiging te verleenen om aan staal, voo| noernd, de werkzaamheden op te dragen, j oen stelt de vraag of in verband met aankoop van het perceel nange hrinh weg no.47 de voorgenomen verpachting van de perceelen A.no.566 ged. en 403 aan resp. Ravenhorst en Yisch wel aooi kan gaan. Ilh' I v"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 171