BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den nirecteur van Gemeentewerken zal woraen me degedeeld, dat de kosten van het te plaatsen hekwer zoo laag mogelijk moeten worden gehouden. Voorts zal er de aandacht op worden gevestigd, dat het thans aanwezige hekwerk eigendom van de gemeente wordt, zoodat in voorkomende gevallen dit hekwerk elders zal kunnen woraen gebruikt. ve gevraagde machtiging wordt verleend. Besloten wordt alleen te verhuren de twee perceelen gelegen onmiddellijk naast de loods en wel respectie velijk aan ,/olfsen en G.Visch. Be perceelen ü.566 ge en 483 worden niet verhuurd, wethouder Gasille word gemachtigd eventueel deze perceelen tijdelijk aan .Ra venhorst in gebruik te g?Twnitra¥ts uit wordt aan vaard zonder eenige risico voor de gemeente. 1/ lï

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 172