BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. De aangeboden kohieren worden vastgesteld. De aansla gen zullen in twee termijnen dienen te worden inge- vorderden wel, de eerste termijn vervallende op 31 Mei 1940 en de tweede termijn vervallende op 30 Juni 1340. Adressanten zal worden wege de afsluiting van medegedeeld, dat van gemeente-.c den Koudhoornweg (thans Bos- straat) door de militaire autoriteiten niet ongedaan kan worden gemaakt ï7eth.Hilhorst deelt mede, dat door hem van militaire zijde is vernomen, dat de Wiekslooterweg door mili tairen zal worden verbeterd. Met deze mededeeling zullen adressanten in kennis worden gesteld. Kennisgenomen. Adressant zal worden medegedeeld, dat de wijze van r><p? vervanging van den veearts-keurmeester reeds lang Lf de aandacht van het College heeft en dat dienaangaan- de reeds besprekingen zijn gevoerd. Het resultaat ll van die besprekingen zal moeten worden afgewacht, alvorens terzake een definitieve beslissing kan wor den genomen. Het College kan zich met deze uitzetting vereenigen. Ten aanzien van de uitvoering der werkzaamheden zal t y thans dienen te worden gewacht op de voortzetting h 1 hiï- van de uitvoering van het werkverschaffingsobject "bermen en wegen 1940". Aan den Kantonnements-Commandant zal een schrijven worden gezonden overeenkomstig hetgeen in het rap port van den Dir.v.Gem.werken is opgemerkt. PJt- 4* u\ y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 176