Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 302 303 304 Dir.v.Gem.werken R.K.Armbestuur te Soest Dir.Gem.werken 305 306 Dir .v .Gem. werken Ged.Staten van Utrecht 307 308 Best.Chr.School te Soesterberg Ver.tot bestr.der t.b.c. afd.Soest Korte inhoud rapporteert omtrent de beschadiging van boomen door militairen langs den Stationsweg. verzoekt uitzetting van weg 105. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.21 Maart j.1. nr.1489. adviseert aan de My tot verkoop van Waalsteen te Driebergen een toeslag te verleenen voor meerder vervoer van klinkerkeien en wel van 1 per 100(1 stuks doet een opgave toekomen van de stroo-j I ken grond, die eigendom zijn van de gemeente en bij de uitvoering van het werkverruimingsplan 1940 mede kunnen worden verhard. doen mededeeling van het provinciaal aandeel in de nalatenschap van wijlen de krankzinnige PStalenhoefwelk aandeel 1292,93 bedraagt, en verzoe ken dit bedrag aan de provincie te doen toekomen. zendt nog een tweetal prijsopgaven inzake aanschaffing van gordijnen voor de school. vraagt te mogen vernemen of het College bereid is een bijdrage te verleenen ia de kosten van verpleging in een sana torium van Mej.H.Degenkamp en den heef B.J.Damming. Het van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 177