H/ v M M //éy BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. ïgxng .gs den Aan den Kant onneme nts-Commandant zal terzake een yi schrijven worden gezonden en daarbij worden verzocht de schade groot 75,= aan de gemeente te vergoeden. 1a' ii 05. De trent 1 Maart Adressant zal worden medegedeeld, dat het College in principe bereid is terzake de noodige medewerking te verleenen, doch dat een en ander een wijziging van het uitbreidingsplan ten gevolge zal hebben. Laatstgenoemde zal zoo spoedig mogelijk ter hand worden genomen. p van eslag oer van per 10OCj Het College kan zich hiermede vereenigen. Aan den aJj. Dir.v.Gem.werken wordt voor bestrijding der meerdere Xfl vrachtkosten een crediet verleend van maximaal 80,=; e stroo- an de van het kunnen Besloten wordt hiervan mededeeling te doen aan de Heide Maatschappij, welke belast is met de uitvoe ring van het betreffende werkverschaffingsobject, zoodra door de afdeeling gemeente-eigendommen der secretarie is onderzocht of nog meerdere strooken gronds aan de door den Dir.v.Gem.werken opgegeven wegen aan de gemeente in eigendom toebehooren. ayr. nciaal wi jlen welk verzoe- e te Het College kan zich hiermede vereenigen, van f 1292,93 zal worden overgemaakt. Het bedrag M y//y aven aen voor' Besloten wordt een bedrag van te stellen. 52,27 beschikbaar 1/ cJ\' t Colle^ aenen in| i sana len heer| Aan de moeder van patiënte Degenkamp zal worden mede gedeeld, dat het college in principe bereid is een bijdrage in de verpleegkosten te verleenen, mits door haar een bedrag van 10,= per week in de ge meentekas wordt gestort voor den duur, dat haar~zoori te werk is gesteld bij de "defensiewerken" en een bedrag van 7,50 p.w. zoodra deze werkzaamheden voor hem hebben opgehouden en door hem geen ander werk kan worden gevonden. Ten aanzien van den patiënt Damming wordt besloten eenmder onderzoek in te stellen omtrent zijn finan-j ciëele en maatschappelijke omstandigheden. Zulks zal ook dienen te geschieden naar die van zijn ouders. L 10 tl (i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 178