Volg- num mer Afzender of voorsteller 309 310 311 312 313 H.V.Bataafsche Import My te s-Gravenhage Teth.Hilhorst Gebr.J.C.en P.Swa-j- gerSoest 314 VerWijkver p 1Hui s ter Heide e.o. Mr.W.J.B.Versfeit R.K.Kerkbestuur te Soesterberg vraagt vergunning tot het wijzigen van de benzinepompinstallatie, op/in perceel Middelwijkstraat 19» kadastraal bekend sectie A no.2364. Terzakewordt gunstig advies uitgebracht door den Commandant der Vrijw.Brandweer van Soest en den Dir.v.Gem.werken. deelt mede prijsopgave te hebben ont vangen van kunstmestproducten ten be hoeve van de bemesting der gemeente weilanden. Be laagste inschrijving is ontvangen van de Coöperatieve Landbouw, vereeniging "Soest", alhier, n.1.: kalizout 4,70 per 100 K.G. 40 kalk amm.salp./ 6,50 per 100 K.G. slakkenmeel 2,20 per 100 K.G. 15,4 berichten omtrent den afstand van grom ten behoeve van de verbreeding van de Van Weedestraat. I De Dir.v.Gem.werken brengt terzake rap I port uit verzoekt toestemming tot het houden der Emmabloem collecte op Zaterdag 20 April 1940 De Insp.v.politie heeft geen bezwaar. bericht dat J.Olijslager hem verzocht heeft op te treden in een procedure tegen de gemeente. Verzocht wordt zoo spoedig mogelijk mede te deelen of de gemeente bereid is aan een oplossing i der minne mede te werken. deelt mede bereid te zijn een strook grond af te staan, ter opp.van 2200 M2van de perceelen sectie E no.2284- 760-759 en 766 ter verbreeding van dè Verl.Tempellaan, mits voor rekening van de gemeente worden genomen de op- metings- en overdrachtskosten van den grond en de overdracht plaats heeft vóór 15 April 1940.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 179